Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék TANSZÉKVEZETŐ

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő tanszékvezető feladatait és hatáskörét az Egyetem SZMSZ-ének 12. szakasza tartalmazza. Az egyetemi SZMSZ megtalálható a http://if.sze.hu címen, belépés után, a Szabályzatok menüpontban. A Tanszék vezetőjének feladatai különösen a tanszéken folyó oktatási és oktatásszervezési feladatok ellátása, koordinálása, szakdolgozatok és TDK dolgozatok konzultációja, kutatómunka végzése a tanszék alaptevékenységeihez tartozó kutatásokban. A tanszék képviselete az egyetemi fórumokon. A tanszéket érintő ügyviteli folyamatok szervezése.

Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés),
  •         A pályázaton a Széchenyi István Egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatói vehetnek részt. A pályázó ismerje kellőképpen és átfogóan a megpályázott szervezeti egység oktatási, szakmai/tudományos, gazdálkodási és pályázati, valamint adminisztratív tevékenységét. Szakmai és emberi tulajdonságai alapján legyen alkalmas mindezen tevékenységek koordinálására, irányítására, szervezésére, menedzselésére és ellenőrzésére, szakmai viták levezetésére.
  •         A pályázónak rendelkeznie kell megfelelő tájékozottsággal az Egyetem szervezeti felépítését, működését, tudományos és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintő kérdésekben
  •         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rhnj8wk5i3

Hírdetés