Zöldség- és Gombatermesztési egyetemi docens

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék által gondozott tantárgyak oktatásában, valamint a tananyag-fejlesztésében és számonkérésében. A pályázó feladata egyetemi előadások, gyakorlatok, szemináriumok tartása, kötelező és szabadon választható tárgyak szervezése és tartása BSc, MSc és PhD képzési szinteken, magyar és angol nyelven. A zöldség- és gombatermesztés tudományterületén belüli témakörök oktatása a kapcsolódó szakokon. Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek készítése. A pályázó feladata témavezetőként részt venni az egyetemen folyó PhD képzésben, a tudományos diákköri dolgozatok, diplomadolgozatok, szakdolgozatok témavezetésében. Feladata a folyamatos kapcsolattartás a gyakorlattal, termesztőüzemekkel, a naprakész zöldség- és gombatermesztési ismeretek átadása, oktatása a különböző képzési formákban. A pályázó feladata felkérés alapján részt venni a záróvizsgákon, komplex szigorlatokon és szakdolgozat-védéseken. A beosztott nem vezető oktatók munkájának irányítása, ellenőrzése. A diszciplínákkal kapcsolatos kutató- és fejlesztő munka szervezése és végzése, az ehhez szükséges anyagi háttér megteremtése hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel útján. Rendszeres kutatómunka végzése a zöldség- és gombatermesztés területén, magyar és idegen nyelvű publikációk készítése, kapcsolattartás a kutatóintézetekkel. Tevékeny részvétel az egyetemi és kari közéletben, bizottságokban. Előadások tartása hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai rendezvényeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Egyetem, kertészeti szakterületen megszerzett oklevél,
 •         Angol nyelvből legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga.
 •         Kertészeti és növénytermesztési tudományok területén szerzett tudományos fokozat (PhD).
 •         Legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, beleértve minden olyan tapasztalatot, amely a felsőoktatási képzéshez szorosan kapcsolódik, különösen az eredményes tudományos diákköri tevékenységet, a demonstrátori megbízást, a doktori képzés idejét és az óraadó oktatói tevékenységet.
 •         Amennyiben a pályázó nem habilitált, az érintett által művelt tudományterületnek, illetve az általa oktatott diszciplínának nemzetközi szintű ismeretét és ennek egyetemi szinten történő előadására való képességet a jelöltnek a karon nyilvánosan meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű előadáson kell bizonyítania.
 •         A pályázó önállóan vagy társszerzővel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önálló vagy társszerzővel megírt idegen nyelvű publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos konferencián tartott előadás szerzője legyen.
 •         A pályázó alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 •         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 •         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         További nyelvismeret valamely világnyelvből,
 •         Kutatási és pályázati tapasztalat zöldség- és gombatermesztés témakörben,
 •         Tudományos diákkörös hallgatók irányításában szerzett témavezetői tapasztalat,
 •         Szakmai közéleti elismertség,
 •         Zöldség- és gombatermesztésre jellemző publikációs, szakirodalmi tevékenység magyar és idegen nyelven,

Elvárt kompetenciák:

 •         Elhivatottság az egyetemi oktatás-kutatás iránt,
 •         Stratégiai gondolkodás és önálló munkavégzés,
 •         Csapatmunkában való jártasság,
 •         Információs és kommunikációs technológiák ismerete, annak az oktatás során való felhasználása,
 •         Jó kommunikációs és empátiakészség,
 •         Rugalmasság, szakmai kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         A pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajza (amelyben kitér eddigi szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira),
 •         Egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok másolata, illetve idegen nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén annak hiteles fordítása, illetve honosítása vagy ekvivalenciája, amennyiben habilitált, az ezt igazoló okirat másolata,
 •         A tanszék által művelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzelései,
 •         Hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírása, a nemzetközi tudományos életben való részvételének bemutatása, hazai és külföldi referenciák másolatai, tanulmányutak felsorolása,
 •         Részletes publikációs lista illetve a tudománymetriai adatok és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)),
 •         A magyar nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája és témavázlata,
 •         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó melyik idegen nyelvből vállalja az idegen nyelvű előadás megtartását, illetve az idegen nyelvű előadás témája és témavázlata (a habilitált jelölt mentesül az előadások megtartása alól),
 •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,
 •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •         Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hegedűs Attila dékán nyújt, a 06-1/305-7298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (1118 Budapest, Villányi út 29-43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-KETK/2843/2017. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

 •         Elektronikus úton BCI Humánerőforrás Csoport részére a bci.human@szie.hu E-mail címen keresztül

és

 •         Személyesen: BCI Humánerőforrás Csoport, Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K ép. II. em .

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tdxc7wkcd6

Kép forrása: https://www.theanthonykitchen.com/sheet-pan-mushroom-amp-asparagus-bake-recipe/

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s