Rektort keres a Szent István Egyetem

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért; felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért; felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon; felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért; gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, valamint az intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat; a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal; összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját; képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban; együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében; a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért; koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel; kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie; az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok.

Pályázati feltételek:

 •         Egyetem,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         a fentiekben leírtaktól eltérően mesterfokozat (az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség) és szakképzettség;
 •         határozatlan időre szóló teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás szükséges;
 •         szerinti tudományos fokozat;
 •         felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és gyakorlat;
 •         legalább egy “C” típusú középfokú, államilag elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
 •         büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
 •         az Nftv. alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
 •         a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
 •         munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;
 •         tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását;
 •         hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi szakmai életben való részvételét bemutató dokumentumokat;
 •         az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;
 •         szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének, szakmai eredményeinek részletes leírását;
 •         minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:

 •         aláírt, részletes szakmai önéletrajzot;
 •         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát;
 •         a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti díjak jegyzékét;
 •         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 •         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 •         a fentiekben leírtaktól eltérően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tgvd9ofbh0

Kép forrása: https://www.lokal.hu/2016-03-dualisan-kepzik-az-elelmiszermernokoket/

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s